Lärmodul hållbar utveckling

Om Skogslabbets tema hållbar utveckling

Vi människor vill leva ett gott liv. Hållbar utveckling handlar om att se till att både dagens och framtidens människor kan göra det. Här spelar skogen en viktig roll, utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Skogen är viktig för människor, miljö, samhällen och den berör flera av de globala målen. Skogen blir därför en bra utgångspunkt för att konkretisera de globala målen. 

Bild

Avsnitt i temat hållbar utveckling

 • Introduktion globala mål: Skogen är viktig för människor, miljö, samhällen och den berör flera av de globala målen. Skogen blir därför en bra utgångspunkt för att konkretisera de globala målen. 
 • Introduktion hållbar utveckling: Skogen har tydliga kopplingar till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det här avsnittet kan eleverna utforska på vilka olika sätt skogen kan bidra till hållbar utveckling. 

Lärmodulen

Lärmodulen berör hållbar utveckling med ett fokus på globala mål och vår hantering av skogen. Den innehåller en temafilm, en text, ett bildspel och en vald övning som kan genomföras tillsammans med kollegor i ett ämneslag eller ett programarbetslag. Lärmodulen består av följande delar:

 1. En temafilm om hållbar utveckling (Temafilm 1, 4:44 minuter). Filmen inleder temat, där ungdomars filosoferande varvas med en skogsforskare och en skogsstudent som ger sina perspektiv på temat. I filmen som är kopplad till temat berättar Sheila Holmes om hur hon i sin forskning om skog och djur arbetar med att uppfylla flera av globala målen samtidigt.  
 1. En text (det finns tio olika) i Kapitel 6 – Andra perspektiv i antologin Skogens värden, forskares reflektioner (Mittuniversitetet, 2022). Antologin har ett format där forskare genom att skriva en kort text utifrån sin forskning eller andra erfarenheter på ett givet tema, bidrar till en ökad spridning av kunskap om ämnet i samhället. Anslaget är populärvetenskapligt och målet är att texterna ska nå en bredare läsekrets än de som vanligen läser vetenskapliga publikationer. 
 1. Ett bildspel (länk https://skogslabbet.se/lektionspaket/hallbar-utveckling/introduktion-globala-mal/globala-mal-och-skog/ ): Globala mål och skog, med tillhörande manus. 
 1. En vald aktivitet som kan genomföras och testas med elever. Alternativt testas tillsammans kollegialt. 

Gör så här

Moment A – individuell förberedelse 

 1. Se Temafilm 1: Hållbar utveckling och skriv ned dina reflektioner. 
 1. Välj en text (det finns tio olika) i kapitel 6, Andra perspektiv, i antologin Skogens värden, forskares reflektioner. Läs avsnittet och skriv ned dina reflektioner. 
 1. Reflektionerna bildar underlag för diskussioner i moment B. 

Moment B – kollegialt arbete 

 1. Diskutera och reflektera kring temafilmen från moment A.
 2. Diskutera de texter som var och en har läst ur kapitel 6 i antologin Skogens värden, forskares reflektioner. 
 3. a) Titta på bildspelet (länk https://skogslabbet.se/lektionspaket/hallbar-utveckling/introduktion-globala-mal/globala-mal-och-skog/ ): Globala mål och skog tillsammans samt läs manus. 
  b) Diskutera innehåll och manus. Hur kan bildspelet anpassas till din undervisning? 
 1. a) Planera och förbered en aktivitet utifrån det ni tittat på och diskuterat.
  b) Hur skulle ni kunna anpassa innehållet i materialet till era elevgrupper? Använd material ur temat Hållbar utveckling. 

Moment C – aktivitet 

 1. Genomför någon av aktiviteterna i tema 1 Hållbar utveckling som hittas i läromedlet Skogslabbet (https://skogslabbet.se/tema/hallbar-utveckling ).  Skogslabbets tema Hållbar utveckling har två avsnitt där det finns olika övningar att använda:
 2. I avsnittet Introduktion globala mål finns ett lektionspaket Globala mål och skog med övningarna Vad kan du om omvärlden? och Vad gör du om tio år? 

I avsnittet Introduktion Hållbar utveckling finns ett lektionspaket Hållbarhet och skog med övningarna Vad kan du om hållbar utveckling?, Vad ska farmor göra med skogen? och Sortera hållbarhet. 

 1. Dokumentera hur övningen fungerade med eleverna och dina egna reflektioner kring övningen. Om övningen genomfördes kollegialt görs reflektion kring hur det fungerade och diskussion om hur den skulle fungera med elever. 

Moment D – gemensam uppföljning 

 1. Utgå från era reflektioner i moment C och beskriv aktiviteten för varandra.  
 2. Summera vad som var bra och vad som var mindre bra med aktiviteterna.  
 3. Diskutera hur materialet kan användas för ett ämneslag respektive ett programarbetslag.