Ämnesövergripande arbete: ekosystemtjänster 

Att undervisa ämnesövergripande kräver samarbete mellan kollegor för att hitta gemensamma mål. Här är ett konkret förslag på hur ett samarbete om biologisk mångfald och ekosystemtjänster mellan lärare i biologi och svenska kan genomföras. Eleverna granskar artiklar och undersöker lokala ekosystemtjänster, och redovisning genomförs förslagsvis muntligt med hjälp av tekniken Pecha Kucha. 

Tidsplanen är att arbeta under två veckor med en naturvetarklass i kurserna biologi 1 och svenska 1. En förutsättning är att eleverna läser båda kurserna under samma läsår. Om lektionerna dessutom ligger efter varandra i schemat får eleverna möjlighet att arbeta i längre pass vilket kan vara fördelaktigt. Det är också viktigt att planera in tid så att ni lärare har möjlighet att reflektera efter varje eller varannan lektion. 

Centralt innehåll

Undervisningen i det ämnesövergripande arbetet behandlar följande centrala innehåll: 

Svenska 1  

 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. […]  
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. […]  

Biologi 1 

 • Ekosystemens struktur och dynamik. […] 
 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem […]
 • Populationers storlek, samhällens artrikedom […]
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt […]

Omfattning

Eleverna arbetar sammanlagt 11 lektioner med det ämnesövergripande arbetet under en tvåveckorsperiod.

 • Svenska 1: 6 lektioner – 3 lektioner (60 minuter) per vecka  
 • Biologi 1: 5 lektioner – 2 lektioner (60-70 minuter) per vecka + 1 laborationspass (80 minuter)

Exempel på hur en tidsplan kan se ut: 

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Lektion 1: Introduktion Lektion 2  Lektion 3  Lektion 4 och 5  Lektion 6: laboration 
Lektion 7 Lektion 8 Lektion 9 Lektion 10: Redovisning Lektion 11: Redovisning och utvärdering 

Planering med innehåll 

Upplägg

Grupperna ska läsa, bearbeta och presentera innehållet i en artikel samt redovisa en laboration om ekosystemtjänster. Låt dem utgå från följande frågor när de bearbetar artikeln:

 • Vilket är budskapet i artikeln?  
 • Vem ansvarar för budskapet?  
 • Vad lärde du dig? 
 • Vad fastnade du för och vill berätta för någon annan?  
 • Finns det något positivt respektive negativt i artikeln?  

Förslag på artiklar och arbetsområden 

 1. Hur hotar svensk politik skogens biologiska mångfald? – rapport från WWF
 2. Vad vill man berätta med rapporten Living Planet Report?  - rapport från WWF  
 3. Populationer av vilda ryggradsdjur har gått ner – rapport från WWF  
 4. Varför missar Sverige mål om biologisk mångfald? – artikel från Aftonbladet
 5. Den biologiska mångfalden utarmas – globalt och i Sverige – text från Naturvårdsverket   
 6. FN:s ramverk för biologisk mångfald innehåller nya globala mål – artikel från Klimat- och näringslivsdepartementet
 7. Mål och åtaganden för biologisk mångfald – text från Naturvårdsverket    

Redovisning 

Grupperna presenterar sina uppgifter kort och kärnfullt enligt ”Pecha kucha”, live eller inspelat:

 • Kortare variant: 10 bilder á 20 sekunder, totalt 3 minuter och 20 sekunder. 
 • Längre variant: 20 bilder á 20 sekunder, totalt 6 minuter och 40 sekunder. 

Redovisa laborationen Ekosystemtjänster nära dig 

 • Är någon av ekosystemtjänsterna hotade på grund av oss människor? Vilka? Motivera? 
 • Hur kan vi skydda ekosystemtjänster i vår närhet? 
 • Vilken roll har ekosystemtjänsterna i aktuella samhällsfrågor (klimatförändring, pandemieffekter etc)? 
 • Finns brister i denna metod? Förbättring av metoden? 
 • Vad kommer du att ta med sig efter att du gjort denna övning? Varför?  

Redovisningen ska innehålla 

 • Analys av artikeln 
 • Laborationen Ekosystemtjänster nära dig 
 • Reflektion utifrån artikel och laboration om hur ekosystemtjänsterna påverkar den biologiska mångfalden 

Lektioner

 • Lektion 1: Introducera innehållet, dela in i grupper och tala om mål och syfte för uppgiften. Visa till exempel vår temafilm Biologisk mångfald – myggor, helt onödiga?! och diskutera medföljande reflektionsfrågor.
 • Lektion 2: Ekologi, grundläggande kunskap om ekosystemtjänster i skogen. Använd gärna presentationen Skogens ekosystemtjänster från Skogslabbet. I samma lektionspaket, Tjänster och gentjänster, hittar du även övningar om skogens ekosystem. 
 • Lektion 3: Grupperna läser och bearbetar sin artikel.
 • Lektion 4: Grupperna läser och bearbetar sin artikel och granskar den kritiskt.
 • Lektion 5: Grupperna arbetar med sin presentation i till exempel Powerpoint. 
 • Lektion 6: Exkursion (laboration) – utgå gärna från instuktionerna i övningen Ekosystemtjänster nära dig.
 • Lektion 7-9: Grupperna sammanställer arbetsområdet i en presentation. 
 • Lektion 10: Redovisning av arbetet enligt Pecha kucha.
 • Lektion 11: Redovisning och utvärdering av arbetsområdet 

Tips