Tävla om makten över skogen

Vi planerar för en ny tävlingsomgång med deadline ca 31 januari 2024.

När eleverna har samlat på sig kunskaper om skogen i Skogslabbet kan de tävla om att få bestämma vad som ska hända med nio hektar skog utanför Uppsala. De skickar in ett tävlingsbidrag, en pitch, där de argumenterar för sina ståndpunkter. En jury utser vinnarna under februari 2024, och deras beslut genomförs under våren. Vinnarna får, förutom äran och en möjlighet att medverka i medier, var sitt presentkort på 600 kronor på upplevelse.com.

Varför gör vi en tävling?

Undersökningar visar att det finns ett stort intresse bland ungdomar för skog och skogens roll för en hållbar utveckling. Skogen är en del av lösningen på de utmaningar vi står inför, och hur den ska hanteras är en komplex fråga som debatteras i media och konferensrum. Skogen är viktig för ungdomarnas framtid, men de har små möjligheter att påverka utvecklingen. Det vill vi ändra på. Med hjälp av läromedlet Skogslabbet och den här tävlingen har eleverna möjlighet att sätta sig in i och praktisera hur vi kan hantera den svenska skogen i framtiden. Skogslabbet ger fakta och exempel från olika perspektiv för att eleverna själva ska kunna ta ställning. Tävlingen ger eleverna en röst i frågan, och en grupp elever möjlighet att faktiskt bestämma över ett stycke skog.

Vilka kan vara med i tävlingen?

Alla som går på gymnasiet när tävlingsbidraget skickas in, som har arbetat med delar av Skogslabbet. Det kan vara enskilda elever eller grupper av elever (max 6 personer).

Hur går tävlingen till?

Tävlingen pågår mellan [tävlingsperioden inte satt ännu], och går alltså ut på att bestämma vad som ska hända med nio hektar skog som SLU tillhandahåller.

Genom att arbeta med läromedlet Skogslabbet och särskilt temat Människan och skogen får eleverna bra med kunskaper för att medverka i tävlingen. Lektionspaketet Min relation till skogen är särskilt anpassat som förberedelse.

Steg 1: Välj alternativ

[Inom kort kommer alternativen för 2024.] Eleverna väljer ett av tre alternativ för skogen och tar fram argument för sitt val:

Alternativ A: Avverka skogen, men spara vissa delar av hänsyn till miljön

Detta alternativ innebär att man avverkar hela skogen, men sparar vissa levande och döda träd (det kallas naturhänsyn). Det kan hjälpa vissa arter att överleva tills träden växer upp igen. Andra arter, t.ex. de som är beroende av skuggig miljö, trivs sämre, och den biologiska mångfalden minskar sammantaget. En fördel med detta alternativ är att det ger mycket träråvara som kan bli hus, möbler, förpackningar och energi.

Alternativ B: Avverka hälften och spara hälften

I detta alternativ avverkar man (ungefär) halva skogen, och sparar halva. Det innebär alltså att man får ut träråvara till hus, möbler och energi, om än inte lika mycket som med alternativ A. Å andra sidan sparar man en annan del av skogen, där arter som trivs i uppvuxen skog kan leva kvar.

Alternativ C: Bevara skogen som den är

Det här alternativet innebär alltså att skogen inte avverkas alls. Skog måste inte brukas, den klarar sig bra ändå – men då får vi inte ut skogsråvara som kan bli till hus, förpackningar och papper. En uppvuxen skog är bättre anpassad för att bibehålla den biologiska mångfalden. Till exempel kan de arter som är anpassade för en uppvuxen skog leva kvar.

Steg 2: Spela in videopitch

Eleverna spelar in en 2–5 minuter lång videopitch där de argumenterar för det alternativ de har valt. Filmen ska vara filmad i liggande 16:9-format, och ha filformatet .mp4.

Steg 3: Skicka in

Eleverna skickar tillsammans med sin lärare ett mail med ”Tävling” i ämnesraden till skogslabbet@slu.se. Följande information ska vara med:

  • Filmen (eller en länk till filmen)
  • För- och efternamn på de som tävlar
  • E-postadresser till de som tävlar
  • Klass och skola
  • E-postadress och telefonnummer till ansvarig lärare

Steg 4: Juryn väljer vinnare

Juryn – personer inom t.ex. skog, klimat och skola – väljer ut vinnarna utifrån följande kriterier.

  1. Hur bra de tävlande lyckas med sin argumentation
  2. Presentation och framförande
  3. Kunskap i ämnet

Steg 5: Alternativet genomförs

Vinnarna utses i februari 2024, och det valda alternativet genomförs under våren 2024.

Om skogen

Skogen i 2022/2023 års tävling ägs av SLU och ligger strax utanför Uppsala. Träden är 98 år, och området är lite mer än nio hektar. Det är ungefär lika stort som tretton fullstora fotbollsplaner. Skogen består mest av tallar, men också en del granar och lövträd. Se filmen och 3D-visualiseringen här nedanför. Om vinnarna väljer ett avverkningsalternativ utförs det under våren, och om de väljer att bevarande sparas beståndet i minst 15 år.