Instruktioner för elever

Så funkar biologisk mångfald

Enskilt
80 min

Intro till övningen

I övningen ska du först se en infografikfilm om biologisk mångfald. Efter filmen genomför du en undersökning om genetisk variation hos fjärilar. 

Instruktioner för övningen

 1. Se filmen

  Se infografikfilmen om biologisk mångfald.

 2. Läs om genetisk mångfald och björkmätare

  Biologisk mångfald innebär en mångfald av ekosystem, en mångfald av arter och en genetisk mångfald. Genetisk mångfald betyder att det finns en genetisk variation inom en art. Delar av den genetiska variationen inom fjärilsarten björkmätare kan studeras genom att titta på fjärilarnas storlek och färg, se bild 1 längst ner på sidan.  

  Det ekosystem och habitat som björkmätare lever i är avgörande för varje individs överlevnad och fortplantning. Om miljön förändras ändras förutsättningarna för individerna att överleva. Det hände populationerna av björkmätare i London på mitten av 1800-talet då uppvärmning med kol blev vanligt. De vita stammarna på björkarna blev svarta av kolpartiklar från koleldningen, vilket förändrade björkmätarnas förutsättningar. För rovfåglarna blev de ljusa individerna mer synliga än de mörka individerna. Det förändrade sammansättning av individer i populationen av björkmätare i London under den tiden. Idag är det renare luft i London och björkmätarpopulationen består återigen av ljusare individer. 

 3. Läs om modellförsöket

  I det här modellförsöket ska populationer av fjärilar utsättas för predation av rovfåglar. Utifrån modellförsökets resultat ska slutsatser om betydelsen av genetisk variation inom en art dras. 

  Frågeställningar 

  1. Vilken betydelse har genetisk variation för biologisk mångfald?
  2. Vilka individer av björkmätare överlever predation bäst? 

  Syfte 

  • Testa hur olika fjärilar överlever predation av rovfåglar i olika miljöer. 
  • Dra slutsatser om hur populationens genetiska anlag förändras. 

  Materiel 

  • Dagstidningar, sax, häftmassa  

  Bakgrunder 

  • Vit  
  • Svart 
  • Grå 
 4. Metod

  1. Klipp ut:
   10 småspräckliga fjärilar från sidor med vanlig tidningstext
   10 stycken storfläckiga fjärilar från sidor med stora rubriker i tidningen
   10 svarta fjärilar från mycket svarta sidor 
  2. Formulera en hypotes för hur du tror att resultatet blir.
  3. Placera alla 30 fjärilar på en av bakgrunderna. 
  4. Låt en gruppmedlem vara försöksledare och två andra är “fåglar”. 
  5. Fåglarna ställer sig med ryggen mot fjärilarna. 
  6. Försöksledaren ger plötsligt ordet “nu” och fåglarna vänder sig då om och plockar snabbt en fjäril. 
  7. Lägg de plockade fjärilarna åt sidan. 
  8. Gör samma sak åtta gånger. 
  9. Notera hur många fjärilar av varje typ som är kvar efter fåglarnas attacker i en tabell. 
  10. Gör om försöket på de andra två bakgrunderna. 
 5. Diskussion

  • Jämför resultatet med hypotesen. 
  • Ge förslag på förbättringar av modellförsöket.
  • Vilka individer av fjärilar överlever predation bäst? 
  • Vilken betydelse har genetisk variation för biologisk mångfald? 

Bild till övningen

Den här övningen...